CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W KOŁOBRZEGU

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum miasta, w strefie domów jednorodzinnych. Jest to nowo wybudowane przedszkole w wolno stojącym nowoczesnym parterowym budynku . Sale są duże i przestronne, dostosowane do potrzeb dzieci. Przy każdej z nich mieści się szatnia dla danego oddziału, łazienka oraz pomieszczenie dodatkowe dla nauczycieli na pomoce dydaktyczne. Sale dydaktyczne wyposażone są w estetyczne i przyjazne dzieciom meble, kąciki tematyczne oraz w nowoczesny sprzęt multimedialny. W budynku mieści się duża sala wielofunkcyjna, która pełni co dzień rolę stołówki oraz sali widowiskowej na uroczystości i imprezy przedszkolne. Przedszkole dysponuje salą gimnastyczną do zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych oraz zajęć korekcyjnych. Przedszkole posiada własną kuchnię wraz z personelem kuchennym , pozwalającym na prowadzenie przedszkolnej stołówki. Przy przedszkolu znajduje się będzie plac zabaw, podzielony na strefy zabawowe, wyposażony w odpowiedni do wieku i nowoczesny, bezpieczny sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu.

Przedszkole przeznaczone jest dla 150 dzieci i dostosowane również do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Procesem opieki , wychowania i kształcenia objęte będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, podzielone na sześć oddziałów. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00. Zatrudnionych w niej jest około 30 osób w tym 15 nauczycieli wraz z dyrektorem, wicedyrektorem, psychologiem , nauczycielem religii i rytmiki oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Kadra pedagogiczna posiadać wyksztalcenie wyższe magisterskie oraz wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym z kwalifikacjami do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola. Nauczyciele posiadają także dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dzieci objętych PPP.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Pragniemy stworzyć Przedszkole, które umożliwia każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości i potrzeb. Przygotować dzieci do twórczego rozwiązywania problemów, ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań oraz zdobywania wiedzy i umiejętności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym im w szkole i w życiu dorosłym. Pragnę umożliwić aktywny udział rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego do pracy na rzecz rozwoju naszego przedszkola i jego oferty edukacyjnej.

MISJA PRZEDSZKOLA

Misję przedszkola przedstawię jako motto Twórczyni Planu daltońskiego Helen Perhaust: "? nauczycielowi oraz rodzicom nie wolno robić niczego, co dziecko potrafi zrobić samo".

Przedszkole zapewni wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom, ukierunkowane na samodzielność dzieci poprzez właściwe organizowanie procesu myślenia i rozwiązywania problemów. Każde dziecko będzie traktowane indywidualnie i podmiotowo. Dołożę starań aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe, przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

Sposobem na realizację wizji Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu, są przede wszystkim alternatywne metody nauczania i wychowania, które mają posłużyć do realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych i wychowawczych. W proponowanych metodach, nauczyciel jest obserwatorem, aranżuje przestrzeń edukacyjną i zabawową w taki sposób, aby dziecko samodzielnie dokonywało wyboru, który pozwoli mu na rozwijanie własnych zainteresowań i predyspozycji. Nauka odbywa się przez zabawę przy subtelnym nadzorze nauczyciela, który ma nią we właściwy sposób kierować. Nauczyciel jest doradcą, wspomaga, ale nie wyręcza, nie mówi co trzeba robić a jedynie podsuwa sposoby pozwalające dziecku na osiągnięcie pożądanego efektu.

Wśród nich:

  • Metoda projektów edukacyjnych, pozwala na aktywizowanie dzieci, które w trakcie jej realizacji stają się czujnymi poszukiwaczami wiedzy i aktywnymi badaczami otaczającego świata. Życie projektu koncentruje się głównie wokół przygotowywania przez dzieci wspólnie z nauczycielem prezentacji, eksponatów, książek, spotkań z ekspertami, wokół zajęć badawczych w terenie, wokół szukania odpowiedzi ? we wszystkich możliwych miejscach .
  • Plan daltoński, który niewątpliwie jest bardzo spójny z Metodą projektów, pozwala na właściwą organizację i wizualizację procesów edukacyjnych i wychowawczych. Pozwala również ustalić zasady i ich przestrzeganie oraz sposobów realizacji poszczególnych etapów pracy. Jest to metoda , która pozwala dzieciom na szansę uzyskania przez nie pełnej samodzielności, umiejętności współpracy i odpowiedzialności za swoje działania i ponoszenia przez nie konsekwencji swoich wyborów. Zarówno w przedszkolu, w domu, w szkole jak i później w dorosłym życiu.

Dzięki tym dwóm metodom pracy, mamy szansę kreować placówkę otwartą na potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców. Stosując powyższe zasady możemy stymulować samodzielność dzieci poprzez właściwe organizowanie procesu myślenia i rozwiązywania problemów.